Punt de Servei Endesa

Punt de Servei Endesa

Des de les nostres oficines podeu gestionar i tramitar presencialment tots els temes relacionats amb la companyia ENDESA:

 • Altes i baixes de subministrament.
 • Informació general del contracte.
 • Sol·licitud de nous subministraments.
 • Ampliacions i reduccions de potència.
 • Introducció de lectures.
 • Canvis de domiciliació bancària.
 • Emissió de còpies de rebuts pendents de pagament.
 • Canvis de nom.
 • Informació sobre noves tarifes.
 • Contractació de productes de gas i electricitat.

Per tal de facilitar l’accés a la informació, us detallem la documentació necessària per alguns dels tràmits més freqüents:

PROVISIONAL D’OBRES:

 • Llicència d’obres vigent emesa per l’Ajuntament.
 • Certificat de compliment de distàncies reglamentàries d’obres/construccions a línies elèctriques.
 • Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió segellat pels serveis territorials d’indústria.
 • CIF,NIF o Passaport. Si el client és una empresa, cal presentar el poder notarial o l’autorització corresponent.
 • Compte corrent per a la domiciliació de les factures.
 • Escriptura de constitució, en cas de societats.

Alta d’un comptador / nou subministrament elèctric:

PER UN HABITATGE:

 • Cèdul·la d’habitabilitat o qualificació definitiva HPO (Habitatge de Protecció Oficial)
 • CIF,NIF o passaport. Si el client és una empresa, cal presentar el poder notarial o l’autorització corresponent.
 • Compte corrent per a la domiciliació de les factures.
 • Llicència de primera ocupació per a subministraments en edificis de nova construcció.
 • Referència cadastral de l’immoble (Escriptura, Impost IBI…)
 • Títol just: escriptura de propietat, contracte d’acreditació, document de compravenda,…
 • 1º Ocupació (Nou):
  Certificat d’instalació elèctrica de baixa tensió(CIEBT), segellat pels serveis territorials d’Indústria.
 • 2º Ocupació:
  Butlletí de reconeixement si la baixa anterior és inferior a un any. En cas contrari, acta d’inspecció o CIEBT segellat pels serveis territorials d’Indústria.

PER A LOCALS I ZONES COMUNES:

 • En cas de ser de primera ocupació, certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió (CIEBT) segellat pels serveis territorials d’Indústria.
 • En cas de ser de segona ocupació, butlletí de reconeixement si la baixa anterior és inferior a un any i la potència inferior a 20 KW. En cas contrari, o si es tracta d’un local de concurrència pública, CIEBT segellat pels serveis territorials d’Indústria.
 • CIF,NIF o passaport. Si el client és una empresa, cal presentar el poder notarial o l’autorització corresponent.
 • Compte corrent per a la domiciliació de les factures.
 • Llicència de primera ocupació per a subministraments en edificis de nova construcció.
 • Referència cadastral de l’immoble (Escriptura, Impost IBI…)
 • Escriptura de constitució en cas de societats i, si és una comunitat, acta de constitució.

BAIXA D’UN COMPTADOR:

 • CIF, NIF o passaport. Si el client és una empresa, cal presentar el poder notarial o l’autorització corresponent.
 • Còpia de la factura de la llum

AMPLIACIONS O REDUCCIONS DE POTÈNCIA:

 • CIF, NIF o passaport. Si el client és una empresa, cal presentar el poder notarial o l’autorització corresponent.
 • Còpia de la factura de la llum
 • Si es tracta d’un augment de potència, canvi de tensió o activitat, CIEBT segellat pels serveis territorials d’Indústria. S’accepta el butlletí de reconeixement per a ampliacions inferiors al 50% de la potència màxima admissible i sempre que la potència sigui inferior a 20 KW.
 • No cal presentar documentació tècnica en les reduccions ni en les ampliacions si no superen la potència màxima admissible.

CANVIS DE NOM DEL TITULAR:

 • CIF,NIF o passaport. Si el client és una empresa, cal presentar el poder notarial o l’autorització corresponent.
 • Compte corrent per la domiciliació de les factures.
 • Títol just: escriptura de propietat, contracte d’arrendament, document de compravenda,…
 • Escriptura de constitució, en cas de societats.
 • En cas de subrogació per defunció, cal lliurar-ne el justificant.
 • No cal presentar documentació tècnica si no es modifica l’activitat ni la instal·lació i el contracte té una antiguitat inferior a 20 anys. En cas contrari, és necessari un butlletí de reconeixement segellat pels serveis territorials d’Indústria.
 • A més, com a punt de servei també realitzem les Ordres de Servei i les Avaries per a Endesa Distribució.

TELÈFONS D’INTERÈS:

Averies: 902 536 536 o 800 760 706
Atenció al Client Electricitat: 902 507 750
Atenció al Client Gas: 902 250 365
Mercat Lliure: 902 535 753

Punt de Servei Endesa...
Punt de Servei Endesa...

Central

C/ Arrabal, 41
Telèfon 93 897 60 69
Fax 93 897 63 10

Horaris:
De dilluns a divendres
Mati: 9:00 – 13:30h
Tarda: 15:00 – 19:00h

Contacte

Utilitzi aquest formulari per contactar amb nosaltres directament, omple tots els camps obligatoris marcats amb un asterisc.


  Nom(*)

  Telèfon

  Email(*)

  Població(*)

  Provincia(*)

  Comentaris(*)